جهت استفاده بهتر از سیستم آموزشی در بستر اسکای روم از مرورگر کروم استفاده کنید.

یکشنبه
19.00 بعدازظهر - 20.00 بعدازظهر
کلاس درس پیشرفته
دوشنبه
17.00 بعدازظهر - 18.00 بعدازظهر
تحلیل لایو سشن نیویورک و لندن
19.00 بعدازظهر - 20.00 بعدازظهر
کلاس پشتیبانی درسی
چهارشنبه
19.00 بعدازظهر - 20.00 بعدازظهر
کلاس درس پیشرفته
پنجشنبه
19.00 بعدازظهر - 20.00 بعدازظهر
کلاس پشتیبانی درسی